Analiza & Regjistrimi

Shërbimet e Analizës dhe Regjistrimit

Ofrimi i mbështetjes teknike sistematike për shërbimet e regjistrimit të produkteve.

1. Studim paraprak analitik i mostrave 5B
2. Specifikimi i hartimit
3. Përgatitja e standardeve
4. Manuali i kimisë së prodhimit

Shërbimi i Analizës dhe Regjistrimit

-Instrumente të avancuara

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

Shërbimi i Analizës dhe Regjistrimit2

Laboratori i Analizës.

Shërbimi i Analizës dhe Regjistrimit3

Laboratori i Analizës.LC-MS

Shërbimi i Analizës dhe Regjistrimit4

Laboratori i Analizës.HPLC